Co obejmuje audyt w zakresie ADR

Co obejmuje audyt w zakresie ADR?

Przepisy ADR to międzynarodowa konwencja kodyfikująca zasady transportu drogowego towarów uznawanych za niebezpieczne. Aktualnie obowiązuje w 50 państwach, w tym w naszym kraju. Prawo polskie, jak i prawo międzynarodowe oprócz konieczności przestrzegania samej konwencji i posiadania stosownych pozwoleń nakłada od 2013 roku na przedsiębiorców z branży transportowej obowiązek współpracy z tak zwanym doradcą do spraw bezpieczeństwa (doradcą posiadającym odpowiednie uprawnienia ADR). Jego zadaniem jest pomoc w gestii realizacji przepisów umowy ADR, przeprowadzanie corocznych audytów oraz tworzenie sprawozdań przekazywanych wojewodzie.

Audyt w zakresie ADR – na czym polega?

Audyty podzielić możemy na wewnętrzne (nazywane czasami audytami 0) oraz zewnętrzne. Te pierwsze służą przede wszystkim ocenie roli danego przedsiębiorstwa w transporcie materiałów niebezpiecznych, przedstawieniu obowiązków ciążących na firmie w tym zakresie, usystematyzowaniu odpowiedzialności poszczególnych uczestników transportu oraz wskazaniu obszarów wymagających ewentualnych popraw i udoskonaleń. Jeśli chodzi natomiast o audyty zewnętrzne, to służą one celom formalnym, a ich zadaniem jest dokładna ocena zgodności przepisów firmy z przepisami ADR zdefiniowanymi w konwencji. Audyty te kończą się sporządzeniem odpowiedniego raportu do wojewody, który jest odpowiedzialny za wydawanie oraz przedłużanie pozwoleń w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.

Jak już wspominaliśmy wcześniej, audyt zewnętrzny służy celom formalnym, a konieczność jego corocznego przeprowadzenia jest uwarunkowana przez przypisy ADR. Jeśli chodzi z kolei o audyt wewnętrzny, to jest on fakultatywny i jego wynik służy lepszemu, szybszemu i co najważniejsze mniej kosztownemu przygotowaniu się do właściwego sprawdzianu funkcjonowania firmy w zakresie obowiązków prawnych narzucanych przez konwencje ADR.

Audyt w zakresie ADR – na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy doradczej?

Na co zwracać uwagę przy wyborze przedsiębiorstwa świadczącego tego typu usługi?

  • Uprawnienia ADR – każda osoba chcąca przeprowadzać audyty ADR powinna mieć stosowne uprawnienia poświadczone odpowiednimi dokumentami.
  • Doświadczenie na rynku usług doradztwa ADR – doświadczeni doradcy ADR są w stanie lepiej zoptymalizować koszty oraz czas trwania procesu dostosowywania przepisów firmy do przepisów ADR.
  • Opinia innych klientów – opinie klientów są ważnym wyznacznikiem jakości usług świadczonych przez daną firmę doradczą.

Podsumowując, uwarunkowania prawne oraz rynkowe wymagają od większości przedsiębiorstw transportowych posiadania pozwolenia w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych. Audyt ADR pozwala sprawdzić zgodność przyjętych w firmie rozwiązań z wymaganiami narzuconymi prawem.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *