Kto moze zostac doradca ADR

Kto może zostać doradcą ADR?

Osoba wykonująca zawód doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) musi nie tylko posiadać stosowną wiedzę, ale też spełnić określone wymogi prawne.

Jakie wymagania musi spełniać doradca ADR?

Warunkiem wykonywania tego zawodu jest posiadanie świadectwa doradcy ADR. W zależności od rodzaju transportu odpowiednio dotyczy ono przewozu drogowego, kolejowego lub żeglugą śródlądową. Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych świadectwo doradcy ADR może uzyskać osoba, która ma wykształcenie wyższe i nie była skazana za przestępstwa umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu. Doradca uprawnienia ADR uzyskuje po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, nie później niż 12 miesięcy od dnia zakończenia kursu.

Jak zostać doradcą ADR?

Wykonywanie tego zawodu wymaga posiadania szczegółowej wiedzy na temat przewozu towarów niebezpiecznych i umiejętności sporządzania stosownej dokumentacji. Pierwszym krokiem, by zostać doradcą ADR jest zapisanie się na kurs przygotowujący do egzaminu. Kursy prowadzone są przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i wpis do rejestru uzyskany od właściwego marszałka województwa. W trakcie kursu trwającego zazwyczaj około 40 godzin kursant zdobywa wiedzę umożliwiającą mu przystąpienie do egzaminu państwowego. Egzamin odbywa się przed komisją działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego. Za przystąpienie do egzaminu pobierana jest opłata w wysokości 500 zł.

Podczas egzaminu sprawdzana jest wiedza ogólna i specjalistyczna z zakresu przepisów krajowych i umów międzynarodowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. Po uzyskaniu pozytywnej oceny otrzymuje się świadectwo doradcy ADR, które jest ważne 5 lat od dnia wystawienia. Jeżeli nadal chce się posiadać uprawnienia ADR, to przed upływem 5 lat należy ponownie stawić się przed komisją egzaminacyjną. Co ważne świadectwo uzyskane w Polsce uprawnia do wykonywania zawodu także we wszystkich krajach, które przystąpiły do umowy europejskiej ADR.

Świadectwo doradcy ADR jest jedynym dokumentem, który potwierdza uprawnienia osoby do wykonywania tego zawodu. Już na etapie kursu i egzaminu sprawdzane są pozostałe wymagania, czyli niekaralność i odpowiednie wykształcenie.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *