Raport z dzialalnosci ADR – o czym warto pamietac

Raport z działalności ADR – o czym warto pamiętać?

Zgodnie z umową europejską, dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (inaczej umowa ADR) firma transportowa, zajmująca się ich przewozem zobowiązana jest do wskazania doradcy w zakresie spraw bezpieczeństwa. Jego rolą jest nie tylko wspieranie przedsiębiorstwa w zapobieganiu zagrożeniom, ale również sporządzanie obowiązkowego raportu rocznego i – w razie konieczności – raportów powypadkowych.

Przepisy ADR, a obowiązki firm transportujących towary niebezpieczne

Szczegółowe przepisy ADR obowiązujące w polskim prawodawstwie określa ustawa z 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Głównym aktem prawnym jest jednak umowa ADR uchwalona w Genewie w 1957 r. i ratyfikowana przez Polskę w 1975 r.

Każde przedsiębiorstwo działające w branży transportu towarów niebezpiecznych zobowiązane jest do  wyboru minimum jednego doradcy z zakresu spraw bezpieczeństwa. Należy przy tym podkreślić, że obowiązek ten spoczywa także na tych firmach, które nie zajmują się samym przewozem, lecz wykonują związane z nim prace: pakowanie, załadunek, napełnianie, a także rozładunek.

Do podstawowych zadań doradcy należą m.in.:

  • opracowywanie rocznego raportu ADR,
  • opracowywanie raportów powypadkowych,
  • weryfikacja przestrzegania procedur, związanych z transportem towarów niebezpiecznych,
  • klasyfikacja przewożonych towarów niebezpiecznych,
  • określanie warunków oraz sposobu przewozu towarów niebezpiecznych,
  • szkolenie zatrudnionego w przedsiębiorstwie personelu,
  • bieżące doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Jak prawidłowo przygotować raport z działalności ADR

Umowa ADR zobowiązuje przedsiębiorstwa związane z branżą transportu towarów niebezpiecznych do sporządzania raportu rocznego i przedłożenia go do wojewódzkiego inspektora transportu drogowego w nieprzekraczalnym terminie 28 lutego.

W raporcie nie uwzględnia się towarów:

  • przewożonych w całości poza granicami Polski,
  • znajdujących się w próżnych i nieoczyszczonych pojemnikach,
  • w ilościach wyłączonych z obowiązywania przepisów ADR.

Ponadto w razie poważnego wypadku lub awarii związanej z transportem towarów niebezpiecznych, w wyniku którego doszło do skażenia środowiska, szkód w majątku bądź obrażeń ludzi, konieczne jest złożenie raportu powypadkowego. Musi to nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia. Raport przekazuje się do wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.

Raport z działalności ADR zobowiązany jest składać każdego roku przedsiębiorca działający w branży transportu towarów niebezpiecznych. Niewywiązanie się z obowiązku złożenia raportu rocznego bądź współpracy z doradcą ADR wiąże się z surowymi konsekwencjami finansowymi do wysokości 5 000 zł.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *