Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Cena: 1 500, 00 zł

cena zawiera: (szkolenie, egzamin, materiały szkoleniowe, dostęp do platformy e-learninigowej, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Szkolenie prowadzone w formie e- learningu + zajęcia praktyczne

Dla kogo szkolenie:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

  • posiadasz kwalifikację wstępną przyspieszoną lub kwalifikację wstępną z zakresu przewozu rzeczy, nie ukończyłeś/aś 23 rok życia, prawo jazdy kat D wydane po dniu 10 września 2008r
  • posiadasz kwalifikację wstępną przyspieszoną lub kwalifikację wstępną z zakresu przewozu osób, nie ukończyłeś/aś 21 rok życia, prawo jazdy kat C wydane po dniu 10 września 2009r.

Musisz przejść szkolenie: kwalifikacja wstępna uzupełniająca oraz zdać egzamin przed komisją powołaną przez Wojewodę. Egzamin składa się z 10 pytań. Udzielenie min 5 poprawnych odpowiedzi w teście skutkuje pozytywnym wynikiem z egzaminu.

Wymagania:

  • posiadasz prawo jazdy kat C1, C wydane po dniu 10 września 2009 r i posiadają już kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E;
  • posiadasz prawo jazdy kat. D1, D wydane po dniu 10 września 2008 r i posiadają już kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

SZKOLENIE obejmuje:Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne wymiarze 70 godz. zegarowych (65 godz. zajęć teoretycznych oraz 5 godz. zajęć praktycznych), co daje nam 10 dni po 7 godz.

Tematyka zawarta jest w 14 poszczególnych modułach:

1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania; 2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom; 3. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad; 4. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy; 5. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów; 6. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym; 7. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych; 8. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych; 9. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika; 10. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych.; 11. Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa; 12. Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.; 13. Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów; 14. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku.

Egzamin:

Organizowany przez Ośrodek Szkolenia, odbywa się przed Komisją powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego (komisja w składzie trzyosobowym: 1 przewodniczący, 2 członków)

Egzamin ma formę testu zamkniętego jednokrotnego wyboru. Składa się z 10 pytań, na co najmniej 5 należy udzielić poprawnej odpowiedzi.

Świadectwo wydawane jest bezpośrednio po egzaminie

Cel kursu:

Uzyskanie uprawnień do „zawodowego” kierowania pojazdem danej kategorii