Zakres działań ochrony przeciwpożarowej budynku obejmuje nie tylko wyposażenie obiektu w gaśnice i hydranty, choć są one istotnym elementem infrastruktury przeciwpożarowej. Przede wszystkim jakiekolwiek działania mające na celu zapewnienie ochrony ppoż. w danym obiekcie (o kubaturze powyżej 1000 m3) należy zacząć od sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Odpowiednio przygotowana instrukcja pozwala zdecydować o rozmieszczeniu sprzętu przeciwpożarowego, w tym instalacji stałych, tj.:

  • czujniki dymu,
  • automatyczne instalacje gaśnicze,
  • hydranty (wewnętrzne i zewnętrzne),
  • drzwi i bramy przeciwpożarowe,
  • stałe urządzenia gaśnicze,
  • ręczne przyciski przeciwpożarowe (odcinające prąd, jak i alarmowe),
  • kurtyny przeciwpożarowe.

W instrukcji bezpieczeństwa pożarowego znajdziemy też zalecenia co do rozmieszczenia przenośnego i przewoźnego sprzętu przeciwpożarowego, do którego zaliczamy gaśnice i agregaty gaśnicze. Mogą być w niej również ujęte szczegóły dotyczące rozmieszczenia elementów dodatkowych jak np. koców gaśniczych.

Przegląd instalacji ppoż.

Rozmieszczenie sprzętów zgodnie z instrukcją nie kończy naszych obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynku. W czasie użytkowania obiektu należy dokonywać regularnego przeglądu urządzeń przeciwpożarowych. I tak, gaśnice i hydranty należy poddawać przeglądowi nie rzadziej niż co 12 miesięcy, przy czym co 5 lat zobowiązani jesteśmy dokonać naprawy gaśnicy oraz poddać próbie ciśnieniowej wąż hydrantowy. Pozostałe elementy infrastruktury powinny być kontrolowane nie rzadziej niż raz w roku.

Jakie usługi ppoż. świadczymy?

Zajmujemy się nie tylko sporządzaniem instrukcji przeciwpożarowej, rozmieszczaniem sprzętu, ale również oferujemy cykliczny audyt i ocenę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Wykonujemy ponadto przeglądy i próby hydrantów i węży hydrantowych, testujemy także pozostałe elementy infrastruktury przeciwpożarowej. Sporządzamy plany ewakuacji pożarowej, wyposażamy pomieszczenia w znaki ewakuacyjne. Ponadto oferujemy szkolenia z zakresu używania sprzętu ochrony przeciwpożarowej.