Szkolenie popularnie nazywane NALEWAKAMI to nic innego jak Obsługa Urządzeń Do Napełniania i Opróżniania Zbiorników Transportowych w Tym Cystern Materiałami Niebezpiecznymi Klas …. wg ADR / RID / ADN.

W 2019 roku zmianie uległ nie tylko sam tryb sprawdzania kwalifikacji ale również został określony termin ważności wydawanych uprawnień.

Zgodnie z art. 22 ustęp 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2019 poz. 667), „Osoby … obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.”

Powyższy zapis dotyczy osób zajmujących się obsługą oraz konserwacją urządzeń technicznych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem powyższych kwalifikacji / uprawnień muszą przejść szkolenie w odpowiednim Ośrodku Szkolenia który posiada zatwierdzony program przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego w tym przypadku Transportowy Dozór Techniczny a następnie przystąpić do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w składzie co najmniej dwóch osób (Inspektorów TDT) organizowanego przez przytoczony powyżej Ośrodek.

Egzamin składa się z dwóch części:

1. Teoretycznej przeprowadzanej w formie pisemnej

2. Praktycznej polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi urządzenia technicznego

Tryb przeprowadzania egzaminu określony został w  rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. 2019 poz. 1008)

Egzamin przeprowadzany jest na urządzeniach podlegających pod Transportowy Dozór Techniczny – najczęściej są to Terminale Paliwowe lub Rozlewnie Gazu gdzie właściciel oddał urządzenie pod dozór. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzymuje Zaświadczenie Kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat. Przedłużenie okresu ważności Zaświadczenia Kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osoby,  złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie. Zostaje ono przedłużone na kolejne 5 lat.

Co z osobami które otrzymały Zaświadczenie Kwalifikacyjne przed 2019 r ???

Nie ma co „siać paniki”

Przytaczane powyżej rozporządzenie weszło w życie z dniem 01 czerwca 2019 r tak więc należy doliczyć od tej daty 5 lat.

Reasumując wszyscy którzy posiadali „bezterminowo” ważne NALEWAKI – tracą one ważność z dniem 31 maja 2024 roku. Przedłużenie okresu ważności Zaświadczenia Kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osoby,  złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie. Zostaje ono przedłużone na kolejne 5 lat.

3 komentarze/y

 • Rafał Szostak,

  Ile to będzie kosztować odnowienie?

  • Piorun,

   Jakie koszty tego jeszcze nie wiadomo.

 • Paweł Bibro,

  Nalewaki to nic innego jak komunistyczny wymys i wyciąganie pieniędzy od Polaków. W zadnym kraju nie jest to wymagane tylko w komunistycznej Polsce.

 • Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Previous reading
  Szkolenia ADR dla kierowców – zakres i wymagania ogólne.
  Next reading
  Szkolenia BHP dla pracowników po zmianach ze stycznia 2019 r.